Kur’an’da Sağ-Sol Var mı?

K

Mevcut Kur’an meallerin bir çoğuna göre Kur’an’da ‘sağcılar’ ve ‘solcular’ vardır.

Bu anlayışa göre Kur’an’da adı geçen ‘sağcılar’, o bildiğimiz sağcılar; muhafazakâr, milliyetçi, mukaddesatçılar olup ‘cennete’ girecekler, ‘solcular’ da o bildiğimiz sosyalistler, komünistler, anarşistler vs. olup cehennemi boylayacak olanlardır.
Gördüğü bildiği her ‘sağcı’ya cennetlik, her ‘solcu’ya da cehennemlik gözüyle bakan ‘kurtulmuşluk vehmi’ içinde bir yaklaşım…
Kur’an’da geçen ‘ashâbu’l-meymene’ veya ‘utiye kitabehu yemin’ tabirlerini sağ ehli/ sağın adamları/ kitabı sağından verilenler/sağcılar, ‘ashâbu’l-meş’eme’, ‘utiye kitabehu şimal’ gibi tabirleri de sol ehli/solun adamları/ kitabı solundan verilenler/ solcular diye çeviriyor ve bugünkü sağ-sol tabirlerinin kastedildiğini anlayarak, tanıdığı solcu birine “cehennemliksin” diye yaftayı basıveriyor. Kendisi gayet rahat ve asayiş berkemal (!).

Yapılan bir araştırmada Türkiye’de Kur’an’da en çok okunan surelerin Yasin, Mülk ve Vakıa vb. sureler olduğu ortayı çıkmış. Kur’an’ı neden okuduklarıyla ilgili bir soruya verilen cevap ise işin vehametini gözler önüne seriyor: % 88 ölmüş anne babasının ruhuna göndermek için… % 8 ‘benim de anne babamama okusana’ dendiğinde… % 2 de ‘41 Yasin sırasında bana düşeni okurken’… demiş.  Anlamak için okuyanların oranı % 1. Sadece  yazıyla yüzde ‘bir’.  

“% 99’u Müslüman olan ülkemizde…” diye konuşmaya bayıldığımıza göre, o % 1’de kesin gayr-i Müslimlerdir. Çünkü gayr-i Müslim ölüsüne okursa Kur’an değil; İncil, Tevrat vs. okur. Kur’an’ı okursa ne diyor diye okur, % 1 de onlar yani.
Bu gayet acıklı ve hazin durumdan başka ne çıkar?
Halbuki ölülerinin arkasından okuduğu o surelerde geçen sağ, sol tabirleri üzerinde 15 dk. düşünse ne olduğunu anlayacak.
Şu halde Kur’an’da gerçekten sağcı-solcu diye tabirler geçiyor mu?
Geçiyorsa ne anlamda kullanıyor, bunların geçtiği yerler neresi?
Buyurun…
***
Nüzul sırasına göre aktarıyorum.
İlki Beled suresinde:
[Bilir misin, nedir zor olan? (12).Bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak (13).Açlık gününde doyurmak (14). Garip bir öksüzü (15). Yahut yerde sürünen bir yoksulu (16). Sonra iman edenlerden/güvenenlerden olmak, sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmak… İşte ‘ashâb-ı meymene’ bunlardır (17).Kâfirlik edenler ise ‘ashâb-ı meş’eme’ olanlardır. (18). Onların, ateşe atılıp üzerlerine kilit vurulacak! (19).]
Görüldüğü gibi ayet bağlamında ‘ashâb-ı meymene’ köleleri özgürleştirenler, açlık gününde garipleri, öksüzleri doyuranlar, yerde sürünen yoksulu ayağa kaydıranlar, güvenip dayanışma içine girenler, acıları paylaşanlar (sabrı tavsiye), birbirine sevgiyle ve merhametle davrananlar (merhameti tavsiye) demek oluyor.
Ayette geçen ‘meymene’ kelimesinin, günümüzde politik bir kavram olarak kullanılan ‘sağcılık’ ile alakası yok.
Meymene yön işareti olarak sağ tarafta olan demek, “Yemen” de o kökten. Çünkü Yemen Kabe’ye batıdan yöneldiğinizde sağ/güney tarafta kalıyor. Keza Kabe’nin doğuya bakan tarafında iki tepe bulunur. Güneyindekine Safa tepesi denirdi. Daru’l-Erkam’ın evi de güneydeki Safa tepesindeydi. Peygamberimiz Mekke’nin ilk yıllarında arkadaşları ile orada toplanırdı. Aynı şekilde yemen Y-M-N kökünden gelir, bolluk, bereket demektir. E-M-N şeklinde söylenişi ile, iman/güven manası kazanır.
Şu halde ‘âshab-ı meymene’ coğrafi olarak güney/sağ tepedeki evde toplananlar, etimolojik olarak Allah’a ve birbirine güvenenler, onun için biriktirmeye/toplamaya gerek duymayanlar, böylece bereketi/iyiliği yayanlar anlamındadır.
Ayetin sonunda geçen ‘ashab-ı meş’eme” ise yukarıda geçenlerin tam tersini yapanlardır: Köle sahipleri, öksüzü, yetimi, yoksulu görmeyenler, vermeyenler, kendine saklayanlar. Bunlardan dolayı aça, yetime ve yoksula uğursuzluk getirenler, şehre/ülkeye kabus gibi çöküp her türden uğursuzluğun/kıtlığın/eşitsizliğin/adaletsizliğin/ bereketsizliğin kaynağı olanlar…
Ayette köleleri özgürleştirmenin, açları/garipleri doyurmanın, yerde sürünen yoksulu kaldırmanın “iman”dan önce geldiğine dikkat ediniz.
***
İkincisi Hakka suresinde
“İşte o zaman kitabı sağından verilen haykıracak: “Gelin bakın kitabıma!(19).  Zaten bir gün kitabımın böyle önüme konacağını biliyordum.” (20). Artık böyle olan mutlu bir hayat sürecek (21). Muhteşem bahçeler içinde (22). Her yanından meyveler sarkacak (23). Onlara, “Dünyadayken yaptıklarınızın karşılığı olarak yiyin, için, afiyet olsun.” denilecek (24).
Kitabı solundan verilene gelince; “Eyvah, ben bittim! Keşke kitabımı hiç görmeseydim (25). Hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim (26). Ne olurdu o ölümle iş bitseydi (27). Malım bir işe yaramadı (28 ). Saltanatım yer ile yeksan oldu!” diyecek (29). Ve bir ses; “Tutun onu, bağlayın (30). Atın cehenneme (31). Sıkı sıkıya zincirleyin, atın gitsin!” diyecek (32 ). Çünkü o, yüce Allah’a inanmıyordu (33). Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu (34). Bugün de burada ona sahip çıkacak kimse olmayacak (35). İğrenç yiyeceklerden başka bir şey de verilmeyecek (36). Ki onu günahkârlardan başka kimse yemez” (37).
Görüldügü gibi ayette geçen ‘kitabı sağından verilenler’in sevinçli ve mutlu olacağı, ve  bütün bunların dünyada (geçmiş günlerde) yaptıklarının karşılığı olduğu söyleniyor. Geçmiş günlerde yaptıklarının ne olduğu ise bir önceki Beled suresinde açıklanmıştı.
Kitabı solundan (şimal) verilenlere gelince bunların “mal ve saltanat sahipleri” olduğunu görüyoruz.  Onlar “Malım bir işe yaramadı, saltanatım yok oldu” diyecek olanlardır. Ayete göre yine onlar “Allah’a inanmayan/yoksulu doyurmaya teşvik etmeyenlerdir.”
Müşriklerin Allah’a inandığı bilindiğine göre bu kime karşı söyleniyor? Allah’a inandığı halde yoksula bigane kalanlara! Kur’an’a gore ‘yoksulu doyurmaya teşvik’ etmeyenin başta namaz olmak üzere din namına yaptıkları (salât) boş, Allah’a inanma iddiası da geçersizdir.  Yoksulla bağını koparan Allahsız, imansız ve namazsızdır!
Keza “şimal” kelimesi yön olarak kuzey/sol demektir. Çünkü o devirde Kabe’nin kuzeyinde/solunda müşriklerin toplandığı Daru’n-Nedve bulunurdu. Sonraları burası Emevî ve Abbasî ‘sultanlarının’ ikametgahı olarak kullanılmıştı. Şu an müezzin mahfili olarak kullanılıyor. (DİB, c.8, s. 555-556).
Şimal” kelime kökü olarak da Ş-M-L kökünden gelir: Teşmîl, şumûl, şâmil… Türkçe’de de kullanırız: Alemşumûlcihanşumûlteşmil etmek, şumulluce açıklamak, her şeye şâmil olmak…
Şimâl sözlükte kapsamak, içine almak, hepsini kendine ait kılmak, tümüyle, etraflıca… manasına geliyor. Kur’an’da geçen toplamak (C-M-A), biriktirmek (K-N-Z), kubbe yapmak (K-B-B), çoğaltmak (K-S-R) kökleriyle aynı çağrışıma sahiptir.
Şu halde ‘ashabu’l- şimal’ toplayanlar, biriktirinler, kendine kubbe yapanlar, mallarını ve saltanatlarını çoğaltma/artırma yarışına girenler, bunun için Kabe’nin solundaki/kuzeyindeki Daru’n-Nedve’de toplanan şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, mal ve saltanat sahipleri demektir.
Nitekim bunun böyle olduğunu sonraki ayette daha açık göreceksiniz.
***
Üçüncüsü Vakıa suresinde:
  ‘Ashâbu’ş-şimâl’… Nedir ‘ashâbu’ş-şimâl’?(41). İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su (42). Kapkara boğucu bir duman (43). Ne serinletir ne rahatlatır (44). Çünkü onlar bundan once zenginliğin şımarttığı kimseler/mutrefîn idi (45). Büyük günahta ısrar ediyorlardı’ (46).
Görüldüğü gibi ayette geçen ‘ashâbu’-şimal’ın kelime manası kuzeydekiler/sol taraftakiler demek oluyor. Bunun ne demek olduğunu yukarıda açıklamıştık. Etimolojik olarak da kendilerini şehre ‘teşmil’ etmek isteyenler, her şeye ‘şamil’ olmak isteyenler, cihanşumul/kentşumul olmak isteyenler yani mal ve saltanat bakımından her şeyi kendilerine ait kılmak isteyenler, bunun için de toplayıp biriktirerek herkese hükmetmek isteyenler demek oluyor.
İşte bunlar zenginliğin şımarttığı kimseler/lüks içinde yaşayanlar (mutrefîn) idi. Ve bunlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Kur’an’da ‘büyük günah’ emeği sömürmek ve buradan mülk biriktirmek ve bununla lüks ve şatafat içinde yaşamakla ilgilidir. (bkz. “Büyük günah nedir?” başlıklı makalemiz).
Şu halde sağcı-solcu diye çevirilen bu tabirleri, hem tarihsel olduğu, hem de artık bugün kastedilen anlamları yansıtmadığı, tam tersi anlamı tersine çevirip çağın idrakine hitap edemediği için kullanmamak gerekir.
Bunların yerine örneğin ashab-ı meymene güvenenler, erdemliler, paylaşımcılar, iyiliği/bereketi yayanlar, ashab-ı şimal toplayıcılar, biriktiriciler, egemenler, ashab-ı meş’eme de uğursuz tecefiler, şer odakları vs. olarak çevirilebilir.
***
Kur’an’da sağcı-solcu diye çevirilen kelime ve tabirlerin geçtiği yerleri gördünüz. Toplam üç surede (Beled, Hakka , Vakıa) geçiyor.
Bunların günümüzün sağcı-solcu tabirleri ile hiçbir alakası yoktur. Olsa bile tam tersi manada kullanılıyor.
İdris Küçükömer’in “Aslında Türkiye’deki sağ sol, sol sağdır” demesi gibi bir durum var.
Kur’an’ın ‘soldakiler’ veya ‘kitabı solundan verilenler’ dediği; mal ve saltanat sahipleri, zenginliğin şımarttığı kimseler, lüks ve şatafat düşkünleri, köle sahipleri, öksüzü, yoksulu görmeyenler; tam tersi bunlara neden olanlardır.
Kur’an’ın ‘sağdakiler’ veya ‘kitabı sağından verilenler’ dediği; mal biriktirmeyenler, saltanata karşı çıkanlar, zenginlere itiraz edenler, lüks ve şatafata karşı çıkanlar, kölelerin özgürlüğünü savunanlar, öksüzün, yoksulun, yerde sürünenin, ezilenin davasını güdenlerdir.
***
Fransız Devrimi’nden sonra mecliste sağda oturanlar statükoyu savunanlar, solda oturanlar da satötükoya karşı çıkanlar olmuştu.
Mekke’de ise Kabe’nin solunda/kuzeyinde (Daru’n-Nedve) toplananlar statükocular, sağında/güneyinde (Daru’-l-Erkam) toplananlar statükoya karşı çıkanlar olmaktaydı.
Çağımızda sağcılık statükoculuk, solculuk ise statüko karşıtlığı ile bilinir.
Yani o devirde Ebu Cehil ve adamları coğrafi yön olarak solda/kuzeyde (şimal), siyasi ve sosyal davranış itibariyle ise sağda idiler.
Peygamberimiz ve arkadaşları ise coğrafi yön olarak sağda/güneyde (yemen), siyasi ve sosyal davranış itibariyle ise solda idiler. Pek tabiki coğrafi yön bugün için artık tarihsel, davranış ve tutumlar ise evrenseldir. O günde ve bugünde davranış ve tutum olarak nerede durulduğu önemlidir.
Günümüzdeki sağ-sol tabirlerini sokaktaki adamın algısıyla ele aldığımızda ve kabloları doğru bağladığımızda durum bundan ibarettir.
Kablo yumağı gibi iyice karışmış, yıpranmış, öznel anlamlar yüklenmiş bu tabirleri kullanmamak en iyisi. Nitekim “Yaşayan Kur’an” meal-tefsir çalışmamda sağ-sol tabirlerini hiç kullanmadım.
Fakat illa kulanacaksınız durum budur.
İnsanlara görünür manzarada ‘sağcı’ veya ‘solcu’ denmesine bakmayınız. Kur’an’ın ölçülerine göre bakınız: Mal, saltanat, köleler, garipler, öksüzler, yerde sürünenler ve yoksullar konusunda nerede durduğuna bakınız…

Yazar hakkında

ihsaneliacikeditör

26 yorum

 • slm.<br />yazıyı dikkatle okudum ve faydalandım. teşekkür ederim.<br />bundan iki üç ay kadar önce bir ziyaret için konya ya gitmiştim. orada bir esnaf dostumun işyerinde sanıyorum yerel olarak yayın yapan aylık bir dergi vardı.<br />yanılmıyorsam adı RİBAT idi ve orada başyazar olduğunu sandığım abdullah buyuk isimli yazar, müslümanların ticari hayatlarının nasıl olacağı hususunda bir tazı

 • Allah razıolsun… herzaman ki gibiyine ufkumuzu açan bir yazı olmuş…Yalnız bir sorum olacak: yazılarda sık sık &#39;&#39;nüzul sırasına göre..&#39;&#39; diye bir açıklama mevcut.Sebei nedir acaba? Samimi olarak aklıma gelen, acaba mevcut kuran ı kerim de sure dizilişlerinde bir problem mi var? nüzul sırasına göre dizilse daha mı iyi olurdu?bakî selamlar…

 • Bütün yazılarınızı okudum. Öncelikle, ayetleri birilerinin menfaatine yarayacak şekilde eğip bükmeden nüzul sırasına göre tercüme ettiğiniz ve yorumladığınız için size teşekkürü borç biliyorum. Size borçlu hissetmemin tek nedeni bu değil. Asıl neden; imanımı yeniden tazelememe yardımcı oldunuz. Zira: Anadolu kırsalında doğmuş çoğu çocuk gibi ilkokula başlamadan ailem tarafından din eğitimine

 • Vakt-i zamanında bir Anadolu şehrinde evlenen bir çiftin imam nikahının da kıyılması gerekmektedir, damat adayının bu durumdan sıkıntı duymasının nedeni, nikahı kıyacak olan hoca efendinin sorabileceği dînî sorulara cevap verememe ihtimalidir. Bu durumu yakınlarından birine açınca kendisini meraklandıran bir cevap alır; nikahı kıymaya &quot;Gomunist Hoca&quot; gelecektir. Damat adayı büyük

 • tüm yazılarınızı itina ile okudum bütün videolarınızı defalarca izledim ve gözlemledim .allahın rızasına mazhar olmanı umarım ve bunun için rabbime duacıyım.42 yaşındayım 14 yaşından beri meal ve tefsir çalışmaları yaptım samimi müslüman bir ailenin çocuğuydum ama taklidi iman herzaman tuhafıma gitmiş bu yüzden babamla namaz kılarken namaza çağıran ezanda niye namaz kelimesi geçmediğini ve

 • SAYIN ELİAÇIK ;BİN DOKUZYÜZ YETMİŞ YILLARINDA SİZİN DÜŞÜNCENİZİ KENDİSİNE SİPER EDİP,İMAN ET MÜCADELE ET,ZAFER SENİNDİR VE BİR MİLLET IZDIRAP İÇİNDE İKEN ONUN EVLATLARI RAHAT EDEMEZ DİYEN,ÜLKEMİZİN VE İSLAM DÜNYASININ İÇERİSİNDE BULUNDUĞU PROBLEMLER KARŞISINDA;DÜŞÜNMEYEN BEYİN,ÇALIŞMAYAN BEDEN,SIZLAMAYAN YÜREK VE VİCDAN BİZDEN DEĞİLDİR DİYEN YENİDEN MİLLİ MÜCADELECİ KARDEŞLERİN VE BU GÜNKÜ MİLLET

 • Sayın Eliaçık;<br />Maalesef, yüzden 99unun müslüman olduğunu söyledğimiz bu ülkenin halkı, Kur&#39;anı, kainatın en mükemmel yol göstericisi olan kitabı, sadece namazlarda birkaç ayeti okunan ve ölülere dua amaçlı okunan bir kitap gözüyle görmüştür ve görmektedir. Halbuki, bu büyük kitap insan hayatını güzelleştirmeyi amaçlamış ve sadece dirilere indirilmiştir. Bunu kitabın kendisi söylemektedir

 • Evet, Sağ-sol gibi tabirleri dinimizi anlatırken kullanmaktan kaçınmak gerek zira mecazı gerçek zannediyorlar ve &quot;kitabı sağından verilmek&quot; gibi bir ifadeye gülüp, söylediğinizi inkar bile edebiliyorlar. Belki bu tür ifadeler, bu ifadelerin kastettiği hakikatleri bilenler arasında kullanılabilir. Çok teşekkürler İhsan Bey!

 • Yorm:1<br />Sayın İhsan Bey,çözümlemelerinizin delili olarak Beled suresinin mealini vermişsiniz. Ve mealin altını:(Görüldüğü gibi ayet bağlamında ‘ashâb-ı meymene’ köleleri özgürleştirenler, açlık gününde garipleri, öksüzleri doyuranlar, yerde sürünen yoksulu ayağa kaydıranlar, güvenip dayanışma içine girenler, acıları paylaşanlar (sabrı tavsiye), birbirine sevgiyle ve merhametle davrananlar (

 • Yorum-2<br />Sayın İhsan bey geçen süreç içerisinde İslam dininin sosyal yönünün göz ardı edilmesi ve adı Müslüman olanların kapitalizmin sekülerizmin köleleri haline gelmelerini hepimiz üzülerek müşahade ediyoruz.Ve belki sizde buna vurgu yapmak istiyorsunuzdur ama vahyi ve peygamberin mücadele örnekliğini incelediğimizde Allah Resulunun kaldırdığı bayrağın sosyal adalet bayrağı değil “lailahe

 • Yorum-3<br />Siz ayetleri sadece sosyal adaletsizlik ekseninde değerlendirmeye kalkarsanız hem kendiniz yanılır hem de sizi dinleyenleri yanıltırsınız.bu büyük bir vebaldir. siz Allah rızası için bir şeyler yapmak istiyorsanız sizin tebliğinizin herkese hitap etmesi, hiçbir önyargıya sebebiyet vermemesi ve dini parçalayıcı bir etkisi olmaması gerekmektedir.<br />Bugün nasıl birileri dinin sadece

 • DİN BİR BÜTÜNDÜR-1<br />Sayın İhsan Bey,çözümlemelerinizin delili olarak Beled suresinin mealini vermişsiniz. Ve mealin altını:(Görüldüğü gibi ayet bağlamında ‘ashâb-ı meymene’ köleleri özgürleştirenler, açlık gününde garipleri, öksüzleri doyuranlar, yerde sürünen yoksulu ayağa kaydıranlar, güvenip dayanışma içine girenler, acıları paylaşanlar (sabrı tavsiye), birbirine sevgiyle ve merhametle

 • DİN BİR BÜTÜNDÜR-2<br />Sayın İhsan bey geçen süreç içerisinde İslam dininin sosyal yönünün göz ardı edilmesi ve adı Müslüman olanların kapitalizmin sekülerizmin köleleri haline gelmelerini hepimiz üzülerek müşahade ediyoruz.Ve belki sizde buna vurgu yapmak istiyorsunuzdur ama vahyi ve peygamberin mücadele örnekliğini incelediğimizde Allah Resulunun kaldırdığı bayrağın sosyal adalet bayrağı değil

 • DİN BİR BÜTÜNDÜR-3<br />Siz ayetleri sadece sosyal adaletsizlik ekseninde değerlendirmeye kalkarsanız hem kendiniz yanılır hem de sizi dinleyenleri yanıltırsınız.bu büyük bir vebaldir. siz Allah rızası için bir şeyler yapmak istiyorsanız sizin tebliğinizin herkese hitap etmesi, hiçbir önyargıya sebebiyet vermemesi ve dini parçalayıcı bir etkisi olmaması gerekmektedir.<br />Bugün nasıl birileri

 • (s.a.v.) : yemek ve namaz hazır olunca önce yemegı yeyiniz. Buyuruyor ki bu İhsan beyin yukarıdaki açıkladı ayetle örtüşüyor.Yukarıdaki eleştirel yorumunda döktüren beyfendiye göre her iyiliği yapıp imanı eksik bırakırsan olmuyor, ama fakat imanı tam yerine getirip daha sonra ihsan beyin mealde bahis ettiği konuları eksik bırakınca yinede imanın kadim olduğu olgusuna vurguda bulunuyor.okunan

  • Yorum yazan bir arkadaş benim yorumum için “Yukarıdaki eleştirel yorumunda döktüren beyfendiye göre her iyiliği yapıp imanı eksik bırakırsan olmuyor, ama fakat imanı tam yerine getirip daha sonra ihsan beyin mealde bahis ettiği konuları eksik bırakınca yinede imanın kadim olduğu olgusuna vurguda bulunuyor” dediğini gördüm ve cevap vermeyi bir sorumluluk olarak algıladım.(biraz geç oldoğu için

 • İyi güzel aktan karadan anlatıyorsun da,geçen katıldığın programda pkk şerefsizlerinin dağa çıkmasını sen nasıl haklı görür ve gösterebilirsin,bu nasıl izan bu nasıl iman.Bu şerefsizler ellerini bizim askerimizin polisimizin bebek,çoluk çoçuk binlerce masumun kanında yıkamadılar mı?Bu pkk fitnesi küresel hegamonların ülkemizi bölmek ve parçalamak için yaptıkları bir dayatma ve fitne değil mi?Sen

 • Yorum yazan bir arkadaş benim yorumum için “Yukarıdaki eleştirel yorumunda döktüren beyfendiye göre her iyiliği yapıp imanı eksik bırakırsan olmuyor, ama fakat imanı tam yerine getirip daha sonra ihsan beyin mealde bahis ettiği konuları eksik bırakınca yinede imanın kadim olduğu olgusuna vurguda bulunuyor” dediğini gördüm ve cevap vermeyi bir sorumluluk olarak algıladım.(biraz geç oldoğu için

  • bos bos camur atacagina, ihsan eliacik&#39;in cahilliklerini aciklada senin &quot;ilminden&quot; biz de yararlanalim

 • insanın öbür tararfa gidesi geliyor, anlamamakda direnenleri görünce, benim anladığım, inaniyorum demek kolay, gereğini yarın yaparız, en kısa zamanda hesap gününde bulusmak üzere, sevgiler saygılar…:)<br /><br /><br /><br />

 • Bu sag sol meselesi Islamda büyük rol oynar. Hadislere göre Muhemed&quot;in sol el ile yemek yenmesini yasakladigi,bir yere girerken sag ayak ile girilmesi gerektigi bilhassa Muhamed tarafindan söylenmistir.<br />Müslümanlar sol eli ile taharat alirlar yemege sol elini sokmazlar degmezler.<br />Bunlar Hurafe degil Muhamed&quot;in sözleridir. Hadislerde bulabilirsiniz.<br />Kötü insanlarada :

 • sizi biliyordum ama iki dakika dinlemişliğim veya okumuşluğum yoktu. beynimde dolaşan düşünce serpintilerini sizin düşünce dünyanızda fazlasıyla gördüm, sıkı takipçiniz olacağım inşallah… bilmek, anlamak ve uygulamak bence sihirli formül burada… ama sizin gibiler pek anlaşılmaz… muktedirler ve yoz dağları beynine sığdırabilme başarısını gösterebilenler sizi sevmez, çünkü ihdas edilen din tanımının dışında şeyler söylüyorsunuz. umarım ben dahil insanlık ihdas edilen değil indirilen dine kapılarını açar. buna inancım var mı maalesef yok. çünkü dünya nice ALLAH dostunu nice Peygamberi kendi “dini” uğruna gözünü kırpmadan katletti. ALLAH cennetinde onların yanında yöresinde olmayı nasip etsin…

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular