İslam ve Evrim Teorisi

İ

Bu makalede İslam düşünce tarihinde yalnız kalmış bir fikri damardan kısaca bahsetmek istiyorum.
Unutulmuş veya yalnız kalmış olmaları doğru düşünmedikleri anlamına gelmez. Bilakis kendi çağlarının hayli ötesinde fikirlere sahip olmaları muhtemeldir.
Niyetim, böylesi fikirlerin de olduğundan hareketle “İslam düşüncesi tarihinin”, aslında, kendini bir dünya düşüncesi haline getirebilmiş son derece renkli ve devasa bir birikime sahip olduğunu biraz olsun gösterebilmektir.

İslam tarihinde oluşan fikri “statüko” bunların çoğunu dışladığından bugün için pek bilinmezler. Adları etrafında şüphe bulutları estirildiğinden “sakıncalı piyade” muamelesine tabi tutulmuşlardır. Yani tabiri caizse ellerinden silahları alınmış, rütbeleri sökülmüş ve karargah merkezlerine sokulmamışlardır…

Çoğunun fikirleri, örneğin, Abbasi İmparatorluğu’nun “üniversite rektörü” ve sonraki Müslüman imparatorlukların da daimi gözdesi olan Gazzalî’nin gördüğü itibarı görememiştir.

Aşağıda özellikle “evrim teorisi” hakkındaki görüşlerini öne çıkararak aktardığım bunlardan bazıları “modern çağı” hiç görmediler ve yaşamadılar.

İslam tarihinin derinliklerinde ise unutuldular. Daha çok batı ülkelerinde rağbet gördüler.

Buradan anlaşılıyor ki, aslında, İslam kültür ve medeniyetinin modernizmden etkilendiğinden değil; daha çok onu etkilediğinden bahis açmamız gerekiyor. Bu bize bambaşka bir bakış açısı verecektir. Vakıa, olan da bu zaten. Yani modernler çıkarken biz iniyorduk. Modernlerin geldiği yerden aslında biz dönüyorduk. Tabi bu fikri ve ilmi birikim açısından böyle. Bu avantajı ne derece insanlığın yararına kullanabildiğimiz ve hayata aktarabildiğimiz ise ayrı bir konu…

Şu an, vaktiyle etkilediğimiz ve hatta beslediğimiz bir vakıadan (moderniteden) korkar ve endişe duyar hale geldik. Batı tarihinin kendi özel şartları nedeniyle bu etkilenmenin başka bir renge bürünerek karşımıza çıkması bu korkuyu sürekli besliyor. Son derece renkli ve zengin olan böylesi bir geçmişten habersiz olanlarda ise kimlik krizine ve tümden paniğe yol açıyor.

“Evrim teorisi” nedeni ile içine düşülen panik ve verilen tepkiler bunun tipik örneği…

Aşağıda okuyacağınız düşünceleri, zamanında özgürce tartışmış, eleştirel akılla ölçüp biçmiş ve yüzleşmiş olsaydık hatta bizzat bilime dönüştürebilmiş olsaydık bugün modern dünya karşısında böyle paniğe kapılır mıydık dersiniz?

Farabi’nin bir kitabı da “Aristo ile Sokrates’in arasını bulma” üzerine. Yani Farabi kendini iki Yunan düşünürü karşısında “hakem” konumunda görüyor. Üstten ve yukarıdan bakan bir edası var, kendinden gayet emin…

Ben bunun sadece siyasi olarak üstün olduğumuz çağların duruşu olmadığını düşünüyorum. Fikri gelenek olarak da çok güçlü olmanın verdiği bir güven vardı. Biz bu güveni nicedir kaybettik. Bunun nedeni geçmişin alabildiğine renkli ve zengin birikimiyle bağımızın kopmuş olmasıdır.

Bu nedenle Türkiye’de ne laiklerimiz ne de dindarlarımız “içeriyi” tanımıyor ve bilmiyor. Batı üzerinden körkütük bir dövüşün içine girmişler. Onların ayrılıklarına taraf oluyor ve onları buraya taşıyıp gerersiz yere gerilim yaratıyorlar.

Sanıyoruz ki dünyanın bütün büyük düşünceleri ve filozofları batıda..

Ünlü aydınlanma düşünürü Leibniz’in “sarıklı” fotoğrafını görseniz şaşkınlıktan eminim şok geçirirsiniz. Adam Farabi’ye, İbn Rüşd’e veya İbni Sina’ya özenmiş. Keza Fransa’daki ünlü Sarbonne ve İngiltere’deki Cambrige Üniversitelerinde ilk kurulan kürsülerin üstünde kimin fotoğrafı vardı biliyor musunuz? Bu üniversiteler onikinci yüzyılda kilisenin boğucu ortamından kurtulmak için ne amaçla açılmıştı acaba? İbni Sina ve İbn Rüşd fotoğrafları altında onların felsefelerini tahsil etmek için!

İslam dünyasının hiçbir yerine bunların fotoğrafı asılmadı. Avarroizm (İbni Rüşdçülük) ve Avicennaizm (İbn Sinacılık) İslam tarihinde değil; batıda doğdu. İbn Sina’nın bir kez Isfahan sokaklarına fotoğrafı asılmıştı. Ne için biliyor musunuz? Yakalanıp Gazneli Mahmud’a getirilmesi için!

Nereden nereye…

***

Uzatmayayım, daha bir çoğunu yazmadım, isimlerini belki de ilk kez duyacağınız daha onlarcasını yazabilirdim ama sanırım bu kadarı bir şeyler anlatmaya yetecektir. Bunların bir çok fikirleri var ama özellikle “evrim” hakkında ne düşündüklerini öne çıkardım. Okuyunca “Bunlar modernizmden etkilenmiş” demeyesiniz çünkü ölüm tarihlerine dikkat edin; en eskisi 1250, en yenisi 600 yıl önce öldü…

Cabir bin Hayyan (öl. 815): Cabir, kendiliğinden oluşu tevlid ve tevellud, sunî oluşumu tevâlud ve tekvin, ilahi yaratma fikrini de kevn ve halk terimleriyle açıklamaktaydı. Cabir, bazı bitki ve hayvan türlerinin, hatta ilk insanın, kendiliğinden vücut bulduğunu kabul etmekten öte, minerallerin, bitkilerin, hayvanların ve insanların sunî olarak laboratuarda üretilebileceğini bile iddia etmektedir.

Nazzam (öl. 845): Şair, düşünür, edebiyatçı, kelamcı ve filozof… Birçok eser yazdığının bilinmesine rağmen günümüze hiçbir eseri ulaşmayan Nazzam, kendi döneminde Dehriye, Zerdüştlük, Cebriye, Murcie vb. akımlarla mücadele etmesiyle ve Aristo’yu eleştirmesiyle tanınıyordu. “Gumûn ve burûz”, “tafra” ve “hareket”e dair doğa ve fizik felsefesine üzerine orijinal görüşleri vardı. Nazzam bir nevi kozmolojik evrim diyebileceğimiz bir teori savunmaktaydı. Ona göre doğaya aykırı olağandışı olaylar değil; doğanın bizzat kendisi mucizedir. Bunun dışında peygamberler sanıldığının aksine olağandışı mucizelerle halkın karşına çıkmış değillerdir.

Câhiz (öl. 869): Kelamcı, antropolog ve zoolog… Cahiz, Kitabu’l-Heyavan adlı kitabında biyolojik evrimi açıkca savunmuştur. Ona göre evrenin yaratılışını başlatan Allah, aynı zamanda onu evrimleşme yoluyla teşekkül edici, hem de türleri devamlı evrimleştirici kılmıştır. Bu bakımdan evrimin gerçek sebebi Allah’tır. O, yaratılışı yaratıcı tekamül süreci olarak irade etmiştir. Türler kendi içlerinde taşıdıkları potansiyel kuvvet sebebiyle evrimleşmektedirler. Bu potansiyel kuvvet onlara Allah tarafından konulmuştur. Türlerin içindeki potansiyel kuvvet, fiziksel çevre, iklim şartları, hayat mücadelesi ve doğal seçilimin etkisiyle ortaya çıkmakta, yaratıcı tekamül birbiri ardı sıra türleri ortaya çıkarmaktadır.

Birûni (öl. 1061): Büyük ansiklopedik İslam filozofu… Jeo-kimyasal ve Jeo-biyolojik evrim diyebileceğimiz bir görüşü savunmaktaydı. Biruni’ye göre evrenin tekevvünü Allah’ın öyle irade etmesi sonucunda jeo-kimyasal ve biyolojik bir evrimin sonucudur. Allah’ın ezeli planına göre evren, genel jeo-kimyasal evrimler geçirmektedir. Bu esnada, uygun şartlar oluştuğunda madenler ve canlı türler birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Her bir jeo-kimyasal zaman kendi türlerini ortaya çıkarmaktadır.

İbn Miskeveyh (öl. 1030): İslam tarihinde ilk ahlak filozofu…Ona göre varlığın hiyerarşik mertebelenişi, ana hatlarıyla en aşağıdan başlamak üzere inorganik cisimler, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve melekler şeklindedir. Dolayısıyla basitten karmaşığa, inorganik olandan organizmaya, fiziki olandan metafizik olana doğru yükselen hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Her mertebe ayrıca kendi içinde çok sayıda katmanlara ayrılmaktadır.

İbni Tufeyl (öl. 1185): ve İbni Nefis’in (öl. 689/1288) aynı adlı romanları Hay bin Yakzan ise insanın menşei hakkında tabiatçı bir teoriyi savunmaktaydı. Her iki romanda da tabiatın çocuğu olarak, annesiz-babasız, toprak ve çamurdan kimyevi/biyolojik tepkimelerle canlı haline gelen Hay bin Yakzan aslında Adem’in yaratılışını anlatmaktadır.

İbni Haldun (öl. 1406): Tarihçi, siyasi filozof ve sosyolog… İbni Haldun Mukaddimesi’nde açıkça “Hurma ve üzüm ağacı sedef ve salyangoza, maymun insana, insan meleğe insilah edebilir” görüşünü savunmaktadır. Burada “insilah” kelimesi daha iyiye geçme, tekamül, transformasyon, dönüşüm, reform, değişim vb. anlamlara geliyor.

Bunlar ve daha onlarcası hakkında ayrıntılı bilgileri delilleriyle birlikte İslam’ın Yenilikçileri adlı üç ciltlik kitap çalışmamızda bulabilirsiniz…

***

Ben bunları mutlak doğruluk kaynakları olarak görmüyorum.

“Ya yanılmışlarsa?” sorusunu herkese olduğu gibi bunlara da soruyorum.

Gelin önyargısız okuyalım, düşünelim ve araştıralım. Hakikatı ortaya çıkarmanın yolu ve yöntemi budur. Körü körüne taklit, önyargı ve inkara şartlanmışlık değil…

***

Bu vesile ile hatırlatmakta fayda var ki Allah’ın ve ahiretin varlığı veya yokluğu bilimin konusu değildir. İmanın ve bilincin konusudur. Çünkü Allah dış dünyada bir “nesne”, ahiret de henüz olmuş bir olay değildir. Bu nedenle de bilimin, araştırmanın, ispatın veya değillemenin konusu olamazlar. Deneye tabi tutulamaz, laboratuarda test edilemezler.

Bilakis kişinin vicdanında “olacaktı…” şeklinde bir arayış olarak belirir ve kesin bir içsel itminana dönüşerek sanki Allah’ı “görmüşcesine” ve sanki ahirete “gidip de gelmişcesine” bir iman olur. Bir duygu, hissiyat, bilinç ve heyecan olarak yaşanır. Buna saf bir yürek temizliği içinde inanmak (ihlas) ve “Allah bilinci ile yaşamak” (takva) denir.

Bu duygu, hissiyat, bilinç ve heyecandan yoksun olanlar içinse ne Allah ne de ahiret vardır. “O gün” gelince, “gerçeğin ta kendisi” (hak) bütün görkemi ile yerleri ve gökleri kuşatacak ve insanlar “Demek elçilerin haber verip durduğu gün bugünmüş, eyvah!” diyecekler ve fakat iş işten geçmiş olacaktır.

***

Şu halde başta “evrim teorisi” olmak üzere, bilimin konusu olan araştırmalardan yola çıkarak Allah’ı ve ahiret gününü ispata veya çürütmeye kalkışmak ham hayal olup abesle iştigaldir.

Şu ana kadar yapılıp durduğu gibi “Evrim var demek ki Allah yok” veya “Allah var demek ki evrim yok” mantığının her ikisi de yanlış…

İster öyle ister böyle; ister topraktan ister havadan, ister sudan ister ağaçtan, ister maymundan ister böcekten; nerden ve ne şekilde gelmişsek gelelim “Allah” her zaman var. Bütün bunlar “Allah ile” oluyor. O’na rağmen veya O’nsuz değil…

Keza evrim teorisinde İslam itikadını sarsacak bir durum yok, hiçbir halde de olmaz. Ama Hristıyan itikadı için var çünkü onlara göre İsa tanrı, ona maymundan geldik derseniz itikadının kökünü dinamitlersiniz. Bize göre ise İsa’yı da, Adem’i de, insanları da, maymunları da, börtüyü de, böceği de Allah yarattı. Bunlar birbirine dönüşüyorsa yine O’ndandır: “De ki (birbirinin içinden) yarılıp çıkanın Rabbi’ne sığınırım” (Gul e’uzu bi Rabbi’l-felag)

Bu nedenle evrim teorisine gösterilen tepkinin İslam iklimi ile alakası yok. Kilise endişelerinin buralara taşınmasından başka bir şey değil.

Ben burada evrim teorisinin ayrıntısına girmiyorum. Biyolog veya antropolog değilim. Bu türden bilimsel araştırmalara dini (İslami) açıdan nasıl bakmamız gerektiğine dair konuşuyorum.

İsterse kesin ispatlasınlar hiç sorun değil. Çünkü imanın konusu değil. Hatta daha da ileri gideyim: Diyelim ki insanın maymundan geldiği “kesinlikle” ispatlandı. O zaman bu şu anlama gelir: Demek ki Allah yaratılışı evrim süreçlerine bağlamış…

Hem bu tür araştırmaları sen de yapsana? Araştırmanda onlarla aynı bulgulara ulaştın diyelim: Korkma! Allah’ın yaratışını araştırıyorsun, bulduğun her ne ise ondan başka bir şey değil. Bu durumda fark bilimde değil; imanda, dışta değil; içte, fosilde değil; kalpte…

Bunlar karşı karşıya getirip paniklemenin ne alemi var?

Benim içimdeki iman bilimle, deneyle, fosille, laboratuarla çürütülemez çünkü onlarla inanmış değilim.

Nitekim yukarıda başta Cahiz olmak üzere “İslam’ın yalnızları” da öyle demiyor muydu?

Şimdi kim yalnız? Onlar mı biz mi?

58 yorum

 • Aziz kardeşim İhsan eliaçık! oturup teoriler yapmadan önce basitçe kendinize şu soruyu sormalı değil misiniz?;: "ara formlara ait fosiller nerede?" yoksa siz de katırın ağzındaki dişlerin sayısını bakarak değil de düşünerek bulmak isteyenlerden misiniz?

  • yazıyı dikkatli okuyun, evrim teorisi değil, bilimsel teorilere nasıl yaklaşılması gerektiği anlatılıyor, evrimin lehinde ve aleyhinde bir görüşü yok yazarın

 • evrimi kabul ettiğinizde şu temel sorunla karşılaşırsınız: bazı insan soylarının diğer bazı soylardan daha fazla evrimleşmeleri mümkün değil midir? işte zurnanın zırt dediği yer buradadır. hitler gibi ırkçıların evrim teorisine dört elle sarılmalarının sebebi budur. komünistler ise darwinizmin ateist yönüyle ilgileniyorlardı temelde. evrim düşüncesi islamla taban tabana zıttır. geçmişte müslüman

  • evrim islama hatta bircok dinlere taban tabana zıttır. Ama bilim gerçeği söyler. Evrim de bir bilim yasası olduğuna göre dinler demek ki yalandır. Üzgünüm ama malesef bu böyle

  • eyup kardes sana sunu diyimki islam alemi nekaybediyorsa sizin gibi inananlardan dolayi kaybediyor,, br cok ayette, inananlar icin acik ornekler verdik, etrafina baksinlar der ama sen zahmet edip ALLAHin ornek olarak kurbagayi nasil evrimle degistridigini gormek istemezsin..

 • evrime bilimsel kanıtları varmış gibi karşı çıkan arkadaşlara biraz bilimsel kitap ve yayın okumalarını salık veririm. aksi halde bilime değil, yeldeğirmenlerine karşı savaşanlar arasında kalırız. müslümanlık, gerçeğe üstün gelinemeyeceğini bilmeyi gerektirir.

 • Sayın yazar bir yazısında müslümanları batının ilmi icatlarını kuranda bulmakla suclarken, kendisi eleştirdiği durumun daha beterine düşmüş, Şöyleki islam akidesine taban tabana zıt, aynı zamanda bilimselliktende uzak bir teoriyi gündeme getirmiş.

  • Dostum önce bilimsel geçerliliği olan objektif yalın saf bilimsel yayınları bi oku istersen ve teori nin bilim dilindeki anlamıno öğren ondan sonra bu yorumları yap.Bi bitmediniz çarpıtmalar yalanlar vs vs

 • 71.NUH suresi 14. ayet Elmalılı hamdi yazır meali; <br>14. Oysa O, sizi bu aşamaya kadar aşama aşama yaratmıştır<br>Diyanet meali;<br>14. ‘Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.&#39; <br>Ali Bulaç meali;<br>14- &quot;Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır.&quot;<br>Y.N.Öztürk meali;<br>14. &quot;O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattı <br>Muhammed esed meali;<

 • Yorumcularla aynı yazıyı mı okuduk, gerçekten şaşırdım doğrusu. Demek ki neymiş, bir konuya takıntı yapınca, farklı bir pencereden bakmak imkansız hale geliyormuş…

 • Kuteybe: Bilimsellikten uzak dediğin teori neredeyse günaşırı yeni kanıtlarla doğrulanıyor. Bilim adamı değilsen bilmemen normal ama bilmeden biliyormuş gibi yapmak çok büyük bir ayıp.

 • yorumlara şaşıyorum. Şu temel sorunla karşılaşırmışız bazı ırklar daha fazla evrimleşirmiymiş ne zor bi soru ne temel bir sorun hey Allahım. Ara formlar neredeymiş. Siz biyoloji profesörümüsünüz veya hangi ciddi bilimsel yayınları takip ediyorsunuz da evrimin bilimsel yönü hakkında yorum yapıyorsunuz. Kaldı ki yazarın basit bir makalesindeki önermeyi bile anlayabilecek kapasiteniz yok ki bilimsel

 • Amerikada 150 yillik fanatik anti evrimci Evangelistlerin yalan yalnis &quot;Evrimsel Yaratilis&quot; karsiti fikirlerini (cunki onlara gore Isa ve insanlar her turlu evrimden munezzeh olarak bir anda Tanri Suretinde yaratilmis olmalilar) yalan yanlis cevirip takip etmek felaketli bir tutum olmalidir. (Araf 30, Maide 17)<br><br>Bugun Amerikada &quot;Evrimsel Yaratilisa&quot; inanip Isanin ve

 • Iste, amerikadaki 150 yillik fanatik Evrim karsiti en populer bir Evangelist linki burada:<br><br>wwwanswersingenesisorgarticlesee<br><br>*Dunyadaki tum fanatik Evrim karsiti yayinlar da bu sarlatanlarin kopyasi malesef sadece.<br><br>Yine uzun zamanlardan beri Big bange de karsi olan (bunu da aynen Evrim gibi ateist komplo olarak takdim ederek) Evangelist linki burada:<br> <br>

 • Diline sağlık İsmail Ertuğrul Kardeşim, insan kulakdan dolma müslüman olunca böyle oluyor işte.

 • görüşlerinize tam olarak katılıyorum gerçekten takip ettigim. fikirlerinde gayet mantıklı gerekçeler sunan bir düşünce adamısınız ben bunları bir toplumda anlatmaya kalktım adamlar nerdeyse dinsilikle suçluyorlardı beni

 • INSANLARIN MAYMUNLARDAN GELDIGI BATIDA SIYONIST YANLISI TELEVIZYONLARDA HER ALLAHIN GÜNÜ TEKRARLANMAKTA:ÖZELLIKLE COCUK KANALLARINDA…<br>TEKRARLAMALRININ ARDINDAKI HEDEF DE APACIK BELLI:<br>INSANLARIN DAHA COK COCUKLARIN KAFASINA ALLAHSIZLIK FIKRINI YERLESTIRMEK:<br>KENDILERI MAYMUNLASAN BU INSANLAR ADETA HEY INSANLAR HEPIMIZ MAYMUNUZ DEMEK ISTEMEKTEDIRLER.<br>BIR MÜJDE:<br>KENDILERININ

 • Elinize sağlık, Sayın İhsan Eliaçık<br>Evrim sürecinden geçerek bugünkü insan haline gelmiş isek; bu Allah&#39;ın hikmetidir. Eğer anlık olarak insan halinde yaratılmışsak bu da Allah&#39;ın hikmetidir. Her iki durumda, Allah tarafından yaratıldığımız gerçeğini değiştirmeyecektir. Bilim bir olayın oluş yolunu keşfeder. Yaratan ve süreklilik sağlayan sadece Allah&#39;tır. Herşeyi sebep veya

 • Evrimi sadece orda burda duyduklarımız ve okuduklarımızla yorumluyoruz.Çoğumuz bu alanın uzmanıda. Şu apaçık birşeyki evrimin islamla bağdaşmaz deyip kesin kez kestirip atmakta yanlıştır. Bu islam adına yapılacak en büyük hatadır. İslamı sınırlandırmaktır. Bu nedenledir ki bazı islam düşünürleri evrimci görüşü benimsemiş bazılarıda yaratılışçı görüşü. Bunun nedeni nedir peki ? Çünkü dinimiz her

 • güzel bir yazı.Allah evrimcilerin dediği gibi şu anki bizleri yontma taş çağından bu yana evrilterek yaratmış olabilir. nasıl ki bir elma ağacı çekirdekten büyüyorsa, bizlerde çekirdek ve ağaçta olduğu gibi safhalar geçirmiş olabiliriz. böyle olması Allahın bizleri ahseni takvim yaratmasına engel değil bilakis bir noktacığı evrilterek insan haline getirmesindeki sanatı gösterir.

 • Sn. İhsan Eliaçık&#39;ın islam dini üzerine gönlünü ve zihnini yoran bir düşünce insanı olduğu aşikardır. Makalenin özünü kavramadan, anlamadan, bilgi sahibi olmadan yorum yapan arkadaşlara şaşırdım açıkcası ve cevap olarak bir kaç satır yazmak gereği duydum; evrim teorisinin babası olan Darwin&#39;in aslında Cambridge Üniversitesinde teoloji (din eğitimi) ve Edinburgh Üniversitesinde tıp üzerine

 • Sn. İhsan Eliaçık’ın islam dini üzerine gönlünü ve zihnini yoran bir düşünce insanı olduğu aşikardır. Makalenin özünü kavramadan, anlamadan, bilgi sahibi olmadan yorum yapan arkadaşlara şaşırdım açıkcası ve cevap olarak bir kaç satır yazmak gereği duydum; evrim teorisinin babası olan Darwin’in aslında Cambridge Üniversitesinde teoloji (din eğitimi) ve Edinburgh Üniversitesinde tıp eğitimi

 • İSRAİLİYATA GÜZEL BİR DARBE VURMUŞ, BİZİ TEKVİN ADLI MUHARREF METİNDEN KURTARMIŞSINIZ ELİNİZE SAĞLIK

 • Aslında insan kalbine yerleşen inancı,tartışılan yada çelişkileri devam eden bir konu ile ilgilenmekle kaybetmez.Bakış açılarımızı at gözlüleri ile tamamlayan bir zihniyetten artık kurtulmamız gerekiyor.Evrim teorisi yada başka bir konu insan okuduğundan ne anladığı önemli,ben sizi anlıyorum

 • Ben evrim teorisine tamamen katiliyorum. Dünyamiz yaklasik olarak 5 milyar yasinda ve dünyamizin olusum evreleride bilim adamlari tarafindan yaklasik olarak ispatlanmistir. Önce kor halden soguyarak yavas yavas uzun bir zaman icinde yasama müsait hale gecmistir. Bu 5 milyar yillik dönemin sadece son 1 milyar yillik bölümünde yasamin basladigi saniliyor. Buda bize gösteriyorki dünya evrimlesiyor.

 • Düşünce dünyası ve ilim dünyası paralel seyahet edegelmiştir, sayın Eliaçığında dediği gibi, evrimin olup olmaması Allah Teala sıfatları ve mutlak hakimiyetine bir gölge yahut soru işarete değildirki. Hüküm sahibi olan bütün sıfatlarının tecelli ettiği varlık aleminin ve diğer alemlerin yaratıcısıdır. Düşünce hayatı soru cevap şeklinde gelişirken, batının Darwin&#39;de geldiği bu viraja üstad

 • İsmail o ayetler anne karnındaki bebeğin geçirdiği fiziksel değişimi, Allah&#39;ın insana anne karnında şekil vermesini bir ceninden iskeletli bir canlı haline getiriliş sürecini kastediyor olmasın?<br>Ayetleri okuyup Ehli-Sünnet aykırı düşünecekler önce tefsir okusunlar! Cayarlar belki.

 • Kur&#39;anda evrime yer verilmemesi, bu teorinin bir müslümanın hayatında asli bir unsur olmadığını gösteriyor net olarak. Henüz kuramlaşmamış bir teorinin kuram muamelesi görmesini anlamak ise kolay.Evrim teorisi her zaman ırkçılığın ve ateizmin temel dayanağı oldu çünkü…İronik, kuram muamelesi gören darwin teorisi sözkonusu olduğunda, çok ünlü kuramlar da teori muamelesi görür: Termodinamik

 • Ayrıca bazı arkadaşlar, söz evrimden açılmışken otomatik olarak Allah&#39;ı yok (haşa) sayarak, O&#39;nun evirip-çevirdiğini yok sayarak, O&#39;nun her an bir işte olduğunu unutarak,(ki yazar bu konuya baştan itibaren şerhini koyuyor zaten) &quot;efendim o zaman ara türler nerede…bazıları daha fazla mı evrimleşti.? iman tazelemek gerekir&quot; gibi kendilerince bilimsel.!! itirazlar

 • gerçekten çok doğru bir yaklaşım güneş balçıkla sıvanmaz keşke zamanında o eski alimlerimizin bulduklarını değerlendirebilseydikte bu evrim sürecini ateistlerden önce biz bulsaydık

 • Kuran da demiyomu araştırdıkça beni bulursunuz diye işte adamlar buluyolar buluyolar da yanlış yorumuyorlar biz bari doğru yorumlayalım da İslam olduğumuzun bir farkı olsun

 • gerek Nazzam ve Tufeyl&#39;e gerek Eliaçık hocama &quot;Hay Bin Yekzan, Tarkan Bin Kurt, Tarzan Bin Aslan&quot; adlı bir reddiyemi sundum. Bülent şahin Erdeğer in &quot;eliaçık neo mutezili mü neo batıni mi&quot; başlıklı reddiye mahiyetindeki çalışmasına cevap vermediği gibi benim bu reddiyeme de cevap vermedi. Vereceğinden de ümitli değilim.

 • TERSİNİM TEORİSİ TANITIMI<br><br><br><br> Evrim Teorisi karşıtı teoride bir Türk yazarından.<br><br> Türk yazarlarından Hüdai ÇAKMAK varoluşun neden, niçin, nasıl sorularını cevaplayan bir teori geliştirdi ve sekiz ciltle kitaplaştırdı. Yazarın yayınlanmış ve yayınlananacak yirmi kitabı var. Yazar TERSİNİM ismini verdiği teorisi hakkında şunları söylüyor:<br> -Varoluş insanoğlunun

 • EVRİM TEORİSİ VE TERSİNİM TEORİSİ<br><br> Henüz doğruluğu kanıtlanmamış, kanıtlanması da hayli şüpheli bir teoriyi insan aklının bir zaferi gibi takdim etmek en hafif tabiriyle bilimsel tarafsızlığa görmezlikten gelmek, taraf tutmaktır. Evrim teorisi temelini teşkil eden bir canlı hücresinin rastlantılarla nasıl oluştuğu sorusunu bile tatmin edici bir cevap verememektedir. Bu konudaki

 • BASİTE İNDİRGENEMEZ KOMPLEKS SİSTEMLER<br> Ve<br> EVRİM MANTIĞI<br><br> Varoluşu gerektiği gibi ve gerektiği kadar bilinmesinde gerekli en önemli hususlardan birisi; basite indirgenemez kompleks sistemlerin, bu sistemlerin oluşturduğu bütünselliklerin ve bu bütünselliklerin meydana getirdiği kurgusallıkların ne olduğu ya

 • TERSİNİM TEORİSİ<br><br> Tersinim teorisi Türk düşünür ve yazarlarından Hüdai ÇAKMAK’ın ortaya attığı teoridir. Teorinin kurgulayıcısı Hüdai ÇAKMAK bu konuda şunları yazıyor.<br> -Varoluş insanoğlunun var edildiği ilk anlardan beri ilgisini çekmiş, konusunda pek çok teoriler üretilmiştir. Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir yaratıcının eseridir ya da değildir,

 • EVRİM TEORİSİ VE TERSİNİM TEORİSİ<br><br> Henüz doğruluğu kanıtlanmamış, kanıtlanması da hayli şüpheli bir teoriyi insan aklının bir zaferi gibi takdim etmek en hafif tabiriyle bilimsel tarafsızlığa görmezlikten gelmek, taraf tutmaktır. Evrim teorisi temelini teşkil eden bir canlı hücresinin rastlantılarla nasıl oluştuğu sorusunu bile tatmin edici bir cevap verememektedir. Bu konudaki

 • BASİTE İNDİRGENEMEZ KOMPLEKS SİSTEMLER<br> Ve<br> EVRİM MANTIĞI<br><br> Varoluşu gerektiği gibi ve gerektiği kadar bilinmesinde gerekli en önemli hususlardan birisi; basite indirgenemez kompleks sistemlerin, bu sistemlerin oluşturduğu bütünselliklerin ve bu bütünselliklerin meydana getirdiği kurgusallıkların ne olduğu ya

 • Bir insan ömrü içinde evrimsel türleşme gözlemlenebiliyor. Böyle açık bir gerçek karşısında niye hala eski kabullerimizde ısrar ediyoruz ? insanlarımız asgari düzeyde dahi bilimsel okuma yapamadığı için evrim karşıtı veya yandaşı şarlatanlara inanmayı sürdürüyor.<br /><br />1971 senesinde on adet yetişkin italyan duvar kertenkelesi adriyatik denizinde yaşadıkları adadan alınıp 3,5 km. ötedeki bir

 • YUZARSİF<br /><br />EVRİM YOK DİYENLERE<br /><br />Allah çamuru aldı eline ya da meleğine dedi ki al şu çamuru hadi başla bak elinde şema var ona göre yap.Kılcal damarlara kadar. Sonra ben onu canlandıracağım, ona erkek diyeceğim, sağ kaburgasını sök ondan da dişisini yap. Nasıl yapacağın orda yazılı bana öyle bakma!<br />Yahu kardeşim güldürürsünüz siz insanı.<br /> Evrim teorisine karşısınız

  • Su mu kaynadı yoksa hayat yeryüzüne meteorlarla mı geldi? <br /><br />Allah Teala yarattıklarına benzemez ve bu yüzden eline bir şey almak gibi yok efendim bana bakma öyle gibi, dalga geçer mahiyette örnekler vermek inanan insanları kışkırtmaktan öte gitmez! Ayrıca yapılabilecek en büyük saygısızlık! İlla bir şeyler yazacaksan lütfen efendi ol!<br /><br />Arkadaşım, bir türden diğer türe geçişe

 • Evrim teorisi maymundan değil ortak bir atadan geldiğimizi söylüyor. Ayrıca evrim teorisi hakkında Amerikada her yıl yaklaşık 35 Bin makale çıkıyor.

 • Tefsirciler ve hadiscilere şunu söylüyorum: ya o tefsirlerden çoğu doğruyu soylemiyorsa Kuranın anlamini dariltiyor yada tümden yanlış aktariyorsa ya bir çok hadis uydurmaysa ve bunlar yüzünden biz dini doğru anlamiyorsak. Kuran değiştirilmesi -ki bazen bir virgül bile çok şeyi değistirir- imkansızdır Allah garantisini vermiştir. Peki hadislerde insan hatası olamaz mi. Hz muhammet kendi hadis kitabını yazmadiğina göre arada 3 üncü kişiler var demektir. Ne demişler beşer şaşar. Ya Sasmissa birileri. Az ama önemli hatalar yapmışsa yahut anladığı ve ibadet ettiği şekli doğru bekleyip duyduğu ve işittiğini iddia ettiği şeylerde yanlış ve /veya varsa

  Bu durumda yandınız kelamcilar. Bu yazıyı okuyan her kelamci bilsin ki ben böyle düşünüyorum. Çok belirgin şeyler dışında hadislere şüpheyle bakıyorum. Ne malum hz Muhammed böyle dedi ya yuklem bastaysa söylediğinin. Vesselam kara cüppeli olmamak gerek. İhtiyacından fazlasını Allah yolunda harca diyen Kurani görmeyip 40 teneken 1 teneke vermek cesaret işi hakketen. Yobazlar her zaman çok cesurdurlar zaten.
  Ihsan hocaya gelince belkide kendine din yaratiyordur yani demek istediğim kendi algisina göre görüyor yahut öyle düşünüyor yada ıslam gerçekten dediği gibidir kimbilir. Bence Allah ve Kuran dışında herşey değişir. Gerçekten de baktığın şeyle gördüğün şey farklıdır ve biz insanlar çok zayifiz.
  Hem zayıf hem kibirli olunca da içinden çıkılmaz bir hal alıyoruz. Allaha ınan kötülük yapma hem dunyani hem ahiretini kazan mutlu ol tavsiyem budur
  yada inanma o senin bileceğin iş. Gerçektende her insan yeniden Allahi keşfeder.
  Yobazlarla aynı yerde kalmak istemiyorum Allahım ayrıcalıklı değil uzak bir yer istiyorum sadece amin amin amin
  saygılar arayışta olan canlar. Allah yardımcınız olsun

  • Kardeş “Tefsirciler ve hadiscilere” bir şey söylemeden önce hadis ilmini ve usulünü, ulemanın bu konudaki titizliğini aç oku öğren onda sonra de diyeceğini. Sen hadisleri “falan filandan şöyle duymuş, o ondan o da şundan aktarmış olmuş bitmiş” sanıyosun! Çok yazık!

 • Allah bir anda yarattı derseniz hastalıkları, sakat veya özürlü doğan milyonlarca insanı açıklayamazsınız. Ancak evrim ile bu durumlar açıklanır hale gelir.

 • ihsan hocam boşa uğraşıyorsunuz! “sağırlara işittiremez, körlere gördüremezsiniz”… bu ümmet ve bu din yok olmaya mahkum.

 • “İster öyle ister böyle; ister topraktan ister havadan, ister sudan ister
  ağaçtan, ister maymundan ister böcekten; nerden ve ne şekilde gelmişsek
  gelelim…” Yuh diyorum başka bir şey demyiorum!

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular