Kur’an kıssaları: Mucize mi Masal mı?

K

Malum, Kur’an’da geçmiş çağlardan bahseden “kıssalar” var.

Bunlar Kur’an’ın neredeyse 3/2’sini oluşturuyor. Mesela Enbiya, Kasas, Yusuf vb. sureler tümüyle, diğerleri de kısmen bunlardan oluşuyor.

Peki, bu kıssalarda ne anlatılıyor?

Şuana kadar bu konuda iki yol izlendi.

1- Bunların her biri birer mucizedir. Bir defalığına ve o peygambere mahsus olmak üzere olmuş bitmiştir. Tabiatın işleyişine bir anlık bir ilahî müdahele ve işleyişi tersine çevirmedir.

3- Bunların her biri birer masaldır. Yani Arap halk hikayeleridir. Kur’an bunları mesaj vermek için kullanmış, gerçekte öyle olup olmadıklarıyla ilgilenmemiştir.

Kanaatimce, her iki halde de Kur’an’ın evrensel söylemi, belirli bir zamana ve mekana gömülmüş oluyor. Yani akıp geldiği tarihten, hayattan ve tabiattan koparılmış oluyor. Çünkü artık bugün öyle mucizeler olmamakta ve de başka milletler birbirine o masalları anlatmamaktadır.

Böyle söylediğimizde iki kesim birden tepki gösteriyor ve diyor ki:

1- Mucizeleri aklîleştiriyorsun. Oysa her şey akla uygun olmak zorunda değil. Elimizde inanacak bir şey kalmadı. Halbuki din olağanüstülük, kutsallık, sır ve gizemdir, binaenaleyh din elden gidiyor!

2- Masalları gerçek sanıyorsun. Bunlar yaşanmış olaylar değil; Arap halk hikayeleri… Bunları gerçekten yaşanmış tarihi olaylar sanıp nasıl olduğunu açıklamaya çalışmak beyhude bir uğraştır. Aslolan bu kıssalardan çıkarılacak hisselerdir. Din kıssa değil; hissedir. Binaenaleyh kıssayı bırak hisseye bak!

Bende diyorum ki: Kur’an kıssaları mucize veya masal değildir. Ne mucize ne de masal Kur’an kavramı değil. Kur’an, tarihi bu iki kavram üzerinden ele almıyor. Bunlar adı üzerinde birer “kıssa”dır…

Peki nedir kıssa?

Mucizeden ve masaldan farkı ne?

Kıssa: Geçmişteki bir olayı “dengi” ile anlatmak demek. Çünkü kıssa “denk olan şey” anlamındadır; kısas, takas, makas gibi…

Mucize: Geçmişteki bir olayı olağanüstülük katarak, menkibeleştirerek, kahramanlık destanına dönüştürerek, denkliğini bozarak anlatmak demek. Kayadan deve çıkarma mucizesi, asayı yılana çevirme mucizesi, balığın karnına girme mucizesi, ateşte yanmama mucizesi gibi…

Masal: Geçmişte yaşanmadığı halde, sırf masal, öyle olduğunu farzetme, kurgu, hayal mahsulü olan demek. Alaaddin’in sihirli lambası, uçan halı, yedi başlı ejderha masalları gibi…

***

Şimdi…

“Kur’an mucize veya masal değil; kıssa anlatıyor.” dediğimizde ne demek istediğimizi uygulamalı dört örnek üzerinden anlatalım. Örneğin bunlar İbrahim, Musa, Süleyman ve İsa kıssaları olsun. (Kur’an’da geçen 14’ü peygamber, 10’u da tarihsel kişi ve olay olmak üzere 24 kıssayı burada tek tek ele almam mümkün değil.)

Zira bu yazıda amacım Kur’an kıssalarını baştan aşağı anlatmak değil; mucize, masal ve kıssa arasıdaki farkın ne olduğunu gösterebilmektir. Bu bize diğer tüm kıssaları anlamada temel ölçü ve yöntemin ne olması gerektiğini verecektir.

***

Örnek 1: Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması.

Mucize: (der ki) İbrahim ateşe atıldı fakat ateş onu yakmadı. Allah’ın mucizesi tam zamanında yetişerek ateşe “İbrahim’e karşı serin ve selamette ol” dedi ve İbrahim böylece ateşten kurtuldu.

Masal: (der ki) Bir varmış bir yokmuş… Evvel zaman içinde İbrahim’i yakmayan bir ateş varmış. Yedi kat odun yığmışlar, yedi yerden ateşe vermişler ve yedi saat durmadan yakmışlar. Karıncalar İbrahim’e yedi yerden su taşımış; “Söndüremesem bile o yolda ölürüm” demiş. Derken yedi gün yedi gece yağmur yağmış ve ateş gül bahçesine dönmüş. Ya, işte böyle evlat, İbrahim ermiş muradına biz çıkalım kerevetine….

Kıssa: (der ki) İbrahim’i ateşte yakmak istediler. “Yakın şunu” (21/69) demekten başka bir şey yapamadılar. İbrahim ise “Size selam eder, Rabbimin uğrunda sizi bırakır giderim ” (37/100, 19/47-49) diyerek Babil İmparatorluğu’nun beşkenti Ur şehrini terk etti. Böylece, Salih’in, Hud’un ve çok sonları da Muhammed’in (yatağına Ali’yi bırakarak) şehri terketmesi gibi, İbrahim de şehri terk ederek ateşten (yakılarak idam!) kurtuldu. Yaktıkları ateş de orada öylece söndü gitti; “Ateşe serin ol dedik, selam olsun İbrahim’e!” (21/69).

***

Örnek 2: Musa’nın asayı yılana çevirmesi

Mucize: (der ki) Musa Firavun’un karşısına çıktı. Sihirbazlar değneklerini yere attılar ve hepsi birer yılan oldu. Musa ne yapacağını şaşırınca Allah “Sende at, korkma” dedi. Musa asasını atınca birden daha büyük yılan oldu ve sihirbazlarınkini yuttu. Allah’ın mucizesi tam zamanında yetişerek Musa’ya yardım etti. Sihirbazların hepsi imana geldi ve toptan Allah’a secde etti.

Masal: (der ki) Bir varmış bir yokmuş… Evvel zaman içinde asaları yılana çeviren Musa adında bir peygamber varmış. Çok ulu bir zatmış. Günlerden bir gün sihirbazların karşısına çıkmış. Sihirbazlar değneklerini yere atıp yılana çevirince, o da asasını atmış. Tek başına yedi yılanı yedi saniye içinde yutuvermiş. Sihirbazlar yedi defa secdeye kapanmış, Firavun yedi gün yedi gece sarayından çıkamamış. Ya, işte böyle evlat, Musa ermiş muradına biz çıkalım kerevetine…

Kıssa: (der ki) Firavunlar, Mısır’da sihirbazlık tekniğini kullanarak sır, gizem ve büyüye dayalı akıl dışı (gayr-ı reşid) bir yönetim kurmuşlardı. Sihirbazlar, dönemin yüksek teknokratları ve kimyagerleri olarak Firavun’a bu yolla hizmet ediyor ve halkı yaptıkları büyülerle korkutuyorlardı. “Firavun’a itaat etmezseniz, sizi de bu şekilde böcek yaparız” diye asayı yılana çevirme gösterileri yapıyorlardı. Kurutulmuş bağırsağın içine civa dolduruyorlar, yılan şeklinde boyuyorlar, sıcak yere atınca birden hareket ediyor ve yılan gibi görünüyordu. Halk da cehaletinden bunların tanrı tarafından onlara verilmiş çok özel bilgeler olduğunu sanıyordu. Bu korkuyla sihirbazları kutsuyor, Firavun’a da tanrı diyerek tapınıyorlardı… Musa işte bu düzeni deşifre etti. Bunun özel tanrı bilgisi olmadığını, sıradan bir sihirbazlık numarası olduğunu, fakat halkın bunu bilmediğini, bunu öğrenmesi için herkesin toplandığı bir yerde bunun böyle olduğunu göstereceğini söyleyerek meydan okudu. Ve gerçekten de öyle olduğunu gösterdi. Çünkü kendisi bunu daha önce “İnsanoğluna eşyaya isim verme” (öğrenme) yeteneği sayesinde öğrenmişti. Allah’ın Musa’ya apaçık ayetlerini vermesi bu demekti… Sihirbazlar kendi yaptıklarını Musa’nın da yaptığını görünce hayretler içinde kaldılar ve bütün karizmaları yerle bir oldu. Halkın gözünden düştüler, sahtekarlıkları ortaya çıktı, umutları boşa gitti. O gün rezil oldular ve Musa’nın o atışı bütün umutlarını, beklentilerini, hayallerini yedi yuttu.

***

Örnek 3: Süleymanın cinleri, kuşları, karıncaları

Mucize: (der ki) Hz. Süleyman Allah’ın izni ile kuşlarla, karıncalarla konuşurdu. Cinlerden askerleri vardı, onları mabet yapımında çalıştırmıştı. Cinlerden bir ifrite Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar (ışınlama!) yoluyla bir kaç saniyede getirtmişti. Allah, Süleyman’a herkesi hayretlerde bırakan daha nice mucizeler vermişti. O muhteşem mülke böyle böyle sahip olmuştu.

Masal: (der ki) Bir varmış bir yokmuş, zamanın behrinde bir Süleyman peygamber varmış. Mülkü öyle büyük öyle büyükmüş ki emrine cinler, periler, kuşlar, karıncalar girmiş. Rüzgarlı gemileri denizde yürütürmüş. Atlarla hasbihal edermiş. Sarayı yedi kat göğe değer hale gelmiş. Altı yüz cariyesi varmış. Günlerden bir gün, bir cin dayandığı bastonuna dokununca düşmüş ve öldüğü öyle anlaşılmış… Ya, işte böyle evlat, neyse, ben kalkayım artık, gerisini sonra anlatırım. Süleyman ermiş muradına biz çıkalım kerevetine…

Kıssa: (der ki) Süleyman merkezi Kudüs olan bir devlet kurmuştu. Böylece bölgeyi bir adalet ve barış yurdu (Daru’s-Selam) haline getirmiş ve bunun için Kudüs’e bu anlamda Jerusalem denmişti. Güneyde Sebeliler (karıncalar), kuzeyde Hititler (kuşlar), doğuda Babilliler (cinler/periler) ve batıda Fenikeliler (yelkenli gemi ve rüzgarlar) emrine girmişti. Çünkü bu devletler o dönemde böyle anılır ve bilinirlerdi. Onlarla çeşitli zamanlarda temaslarda bulunmuş ve konuşmalar yapmıştı. Sebe Kraliçesini ülkesine davet etti. Göz açıp kapayıncaya kadar (çok kısa bir sürede) onun tahtının bir benzerini yaptırttı. Tahtın, krallığın, debdebenin değil; asıl daha başka şeylerin insan hayatındaki önemini ona göstermek istedi. Kraliçeyi Allah’ın dinine davet etti ve Müslüman olmasına vesile oldu. Böylece dünyanın başına dünyada gözü olmayan kanaatkar ruhlu insanların geçmesi gerektiğinin dersini verdi.

***

Örnek 4: İsa’nın göğe çekilmesi

Mucize: (der ki) Yahudiler Hz. İsa’yı çarmıha germek istediler. Fakat onu değil onun bir benzerini çarmıha gerdiler. Çünkü Allah onları şaşırtmış, onun yerine başkasını İsa sandırtmış ve asıl İsa’yı göğe çekmişti. Allah’ın mucizesi bu ya, İsa’ya da son anda yetişerek onu ölümden böyle kurtardı. Şu an Allah’ın yanında sağ olarak bekliyor ve kıyamete yakın dünyaya tekrar geri dönecektir.

Masal: (der ki) Bir varmış bir yokmuş… Zamanın birinde ölüleri dirilten, körleri iyileştiren, çamurdan kuş yapan, evinde kimin ne sakladığını bilen bir İsa peygamber varmış. Günlerden bir gün onu çarmıha germek istemişler. Havarileri ile otururken askerler onları yakalamış. Allah orda hemen yeni bir İsa yaratıvermiş. Onun yerine bunu yakalayıp asmışlar. Gerçek İsa’yı da Allah evin bacasından göğe çekmiş. Şu anda Tanrı’nın sağ yanında oturuyormuş. Kıyamete yakın dünyaya bulutların arasından süzülerek gelecek ve Şam’daki beyaz minareli camiye inecekmiş. Haç’ı kıracak, Deccal’i öldürecek ve zulümle dolmuş dünyayı adaletle dolduracakmış. Cenab-ı Hak bizleri o güne eriştirsin… Ya, işte böyle evlat, İsa ermiş muradına biz çıkalım kerevetine…

Kıssa: (der ki) İsa, Allah’ın evine ticarethaneye, gerçek hayat dinini tapınak dinine çeviren bezirgan din adamlarına ve onların efendisi Bizans tiranlarına başkaldıran yiğit bir peygamberdi. Daima mesel ile konuşurdu. “Ey Tavus kuşu (Kudüs) senin civcivlerini (halkını) toplamak istedim ama beni sevmediler” derdi. Zulüm altında yaşamayı kaderleri bilen halkına “Uyanın! Size yepyeni bir gelecek çizeceğim (çamurdan bir kuş yapacağım) ve Allah’ın vahyine yüreklerinize üfleyeceğim ve onunla yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Üzerinize serpilmişi ölü toprağını kaldıracak, Allah’ın ayetlerini körelmiş gözlere gösterecek, sağırlaşmış kulaklara dinleteceğim. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak, bütün gerçekleri ortaya dökeceğim (evinizde biriktirdiklerinizi haber vereceğim). Ben şu engerek soyunun (tapınak taciri din adamlarının) sırtınıza yüklediği ağır yükleri kaldırmaya, vurulduğunuz zincirlerden sizleri kurtamaya geldim. Benden öncekilerin yolunu sürdürmeye, benden sonrakilerin müjdesini (bu davanın ilelebet süreceğini, bitmeyeceğini) haber vermeye geldim.” derdi. Fakat “engerek soyu” Bizansla işbirliği yaparak onu yok etmek istedi. Mahkeme kurup yargıladılar ve Babil’in asilere verdiği ceza olan ateşte yakarak idam gibi, İsa’yı da Bizans’ın asilere verdiği ceza olan çarmıha germe ile cezalandırdılar. Acılar içinde ellerine ayaklarına çiviler çakılmış halde çarmıhta son nefesini verdi. Fakat şunu bilmiyorlar ki onu gerçekte öldürmediler, asmadılar, öyle olduğunu sandılar. Allah ona çok yüce, çok yüksek bir paye verdi çünkü şehitler ölmez! Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Gerçekte onlar yaşıyor, fakat siz bunun farkında değilsiniz (2/154). Bütün şehitler Allah’ın katına yükselir ve Allah onları kendi katından rızıklarla yaşatır…

***

Bu dört örnek mucize, masal ve kıssa arasında ne gibi fark olduğunu göstermeye sanırım yeter.

Demek ki mucize olmuş olaya olmamışlık katma (menkibeştirme), masal hiç olmamışlık (esatirleştirme), kıssa da olmuş olayın dengi ile anlatımı demek oluyor.

Bu denkliği, abartıp menkibeleştirerek veya kurgulayıp esatirleştirerek değil; tarihten, hayattan ve tabiattan dengini yani karşılığını, delilini, verisini göstererek yapıyorsunuz.

Çünkü mucize ve masal anlatıları bu kıssaları tarihten, hayattan ve tabiattan koparmış durumda. Bu halleriyle günümüz tarihinin oluşumunda, toplumsal hayatında ve canlı tabiatında bir karşılıkları yoktur. Bu nedenle de yaşayan örnek olmaları mümkün değildir. Sadece mucize veya masal oluyorlar, o kadar.

Fakat birde “kıssa” olarak okuyalım bakalım. Kur’an’ın çağları delip elen evrensel mesajını asıl o zaman anlayacağız.

Yukarıda “Mucize (der ki)” veya “Masal (der ki)” formunda verdiğimiz yerleri bugüne getirin, hiçbir karşılığını bulamazsanız.

Fakat “Kıssa (der ki)” diye anlattığımız yerleri bugüne getirin, olayın zamanı, mekanı ve aktörleri değişmek suretiyle devam ettiğini göreceksiniz.

Öyle ya put heykellerine tapınan, bunları karşı çıkanı ateşlerde yakmak, darağaçlarında sallandırmak isteyen Nemrud düzenleri hala yok mu? Bunlardan kurtulmak için nice muvahhidler ülkelerinden hala hicret etmiyor mu? Firavun saraylarının destekçisi tekrokratlar, kimyagerler, fizikçiler, atom mühendisleri yok mu? Onlar bilimin gücünü kullanarak halkları korkutup ülkelere bomba atmıyor mu? Karşı gelen olursa 15 saniye içinde 250 bin kişiyi, asayı yılana çevirir gibi, savrulmuş böceğe hala çevirmiyor mu? Bugünde Süleymanın yaşadığı bölge (Ortadoğu) adalet ve barış yurduna hala muhtaç değil mi? Aslanlar, kaplanlar, sırtlanlar, kartallar, ayılar bölgeye hala üşüşmüyor mu? Bugün de tacir din adamları Roma’nın torunlarıyla işbirliği yapmıyor mu? Allah’ın evini ticarethaneye, Allah’ın yolunu tapınak dinine çevirmiyorlar mı? Kendilerine karşı geleni hala aforoz etmiyorlar mı? Allah yolunda öldürenler bugünde “Şehitler ölmez!” nidaları arasında hala defnedilmiyor mu? Bütün şehitler hala Allah’a yükselmiyor mu?

İşte bu “Yaşayan Kur’an”dır. Diğerleri ise ölü Kur’an…

Bu noktada yapmaya çalıştığım iş, Kur’an kıssalarını mucize ve masal formundan çıkarıp, akıp gelen tarih, hayat ve tabiat ortamına çekmek ve orada denkleştirmek yani anlaşır hale gelmelerini sağlamaktan ibarettir ki ilk indikleri dönemde de böyleydi. İlk indikleri dönemde de mucize ve masal olarak aşiret evlerinde, yaşlı Arap şeyhleri tarafından anlatılıp duruyordu. Arap muhayyilesi bu kıssaları birer mucize ve masala dönüştürmüştü. Fakat Kur’an onları “kıssa” olarak yeniden anlattı. Onlar kafalarındaki mucizeleşmiş veya masallaşmış şeklin onaylandığını sandılar. Hala da öyle…

Dahası Araplardan Müslümanlığı seçen diğer milletlere de geçti. Onlar da eski dinlerinden bir çok şey kattı. Bir tür Cahiliye-İslam, Mecusi-İslam, Şaman-İslam sentezi oluştu. Kıssalar, bu eski dinlerin mucize ve masal formları arasında tanınmaz hale geldi.

Bugün Müslüman zihin Kur’an’ın kıssa olarak anlattığının değil; eski dinlerin mucize veya masal olarak algıladıklarının etkisi altında. Hala “kıssa” olarak algılanmış değil…

Ama bir gün kıssa, mucize veya masalı yenecek, Kur’an’ın evrensel mesajı gömülüp kaldığı Arap/Fars/Türk toprağından, tüm insanlığa açılacak, onun bir Arap/Fars/Türk dini değil insanlık dini olduğu herkesçe görülecektir.

Bugün Meksika’da, Çin’de, Mançurya’da, Rusya’da, Arjantin’de, Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da karşılığı olmayan bir din, evrensel bir din olamaz, hele insanlık dini hiç olamaz.

Dininizi doğduğu topraklara, doğduğu zamana ve doğduğu mekana gömülüp gitmekten kurtarın. Mucizelerle ve masallarla avunmayı bırakın.

En esaslı gaybî dinamik olan “Allah’a ve ahirete iman” çökünce böyle mucizelere tutunursunuz. Halbuki bu Yahudi imanı değil miydi? En esaslı gelecek haberi olan “inzar” dan (ölüm, afet ve kıyameti haber verme) bihaber olunca böyle kehanetlere (İsa gelecek, mehdi çıkacak, hurûfîlik, cifr, şifre, 19’culuk vs.) sarılırsınız. Halbuki bu Hristıyan imanı değil miydi?

Allah’a sanki görmüşçesine (ihsan), ahirete de sanki gidip gelmişcesine (yakîn) imanı beceremeyince böyle mucizeden, masaldan, sırdan, tılsımdan, cifrden, şifreden, gizemden medet umar hale gelirsiniz…

Hani nerede Müslüman imanı?

Hani nerede gerçek hayat kıssaları?

20 yorum

 • Ne yani bu olayları Allah bilerek anlaşılmasın diye mi bu şekilde anlattı. Kızıl deniz nasıl yarilmiş acaba, kayadan deve nasıl çıkmış, yunusu yutan balıkta deniz altıydı galiba. Karıncaların kendi aralarında konuştuğu bilinen bi gerçek. Bunların her biri bir ümmettir.

 • peki su masalıda acıklarmısın…kuran da daglar bulutlar gibi suruklenir ama sen goremezsin..bu da arap gps teknolojisi hikayesimi.bende inançsızdım dune kadar ama bu ve bu tarz seylerin kuran da oldugunu ogrenınce istemesen bıle ınanmak zorunda kalıyor insan

 • kuran okurken müşrikelerin bu kitap eskilerin masallarıdır karşı çıkışlarını hep içim cız ederek okur geçerdim. çünkü içimde kanayan bir yaraydı hep kıssalar. Allah'ın adaleti üzerinde, değişmeyen yasaları üzerinde kalbimdeki imana kuşkular getirmekte olan bir anlayış. Anladım ki İsa'nın havarilerine verilen bana da verilmiş. ne eksik ne fazla. Kimse için Allah iman etsinler diye

 • evet, kavramlara iyi hakim olursak, sonucu ve görülmesi gerekeni bulabiliriz.. mucize, masal ve kıssa.. sonrası farketmez, ister musanın asası olsun, ister yunusun balığı, isterse nuhun gemisi, farketmez.. allah razı olsun, alınması gerekeni ben aldım.. benim için yararlı oldu..

 • kuranın yaşanırlığı bu yorumlarla dahada anlamlı,hayatımızın içinden örnekler ulaşılmaz,esrarengiz değil gerçek.Tamamen gerçek yasalar.teşekkürler…

 • İlahi bu nasıl mantık.Musa'ya Allah korkma elini geri uzat diyor, yılana dönüşen asadan korkma diyor.Bunu görmüyor musunuz yoksa atlıyor musunuz?

  • İlahi Eliaçık sen adamı öldürürsün demek Musa Sihirbazların foyasını ortaya çıkardı rezil etti bak sen ee peki neden sihirbazlar ellerinin ayaklarının çapraz bir şekilde kesilmesi tehdidine karşı Musan'nın Tanrı'sına iman ettik dediler foyaları ortaya çıktığı rezil oldukları için mi? yoksa Musa'nın asası illüzyon olarak değilde gerçek yılan olduğu için mi ? sütünü iç ve uyu Eliaçık..

 • İhsan Hoca yukarıda geçen ayetlerin tamamını yüzde yüz kıssalı yorumlamış..<br>Yani anlatılan olayları hiç yaşanmamış gibi kabul etmiş.<br>Olayların olduğu gibi yaşanıp da, geleceğe şablon oluşturduğu için bir örnek olarak verilmiş olma ihtimali yok mu..<br>Yani Hz İbrahim ateşe düşmeyip, sizin dediğiniz gibi ülkeyi mi terketti yoksa gerçekten düştüğü ateş selametli olup da geleceğe bir mesaj mı

 • &quot;bu gün öyle mucizeler olmuyor&quot; diyorsunuz da peki yumurtanın sperm ile birleştikten sonra bölünerek çoğaldıktan sonra birbirlerinin tamamen kopyası olan bu hücrelerin herbirinin &#39;akıl&#39; almaz bir şekilde görevlerini bilip ayrı ayrı organları meydana getirmesini nasıl açıklıyorsunuz? daha bunun gibi milyonlarca mucizeler her an devam ediyor. tabiki görene. görüp ibret alana.

  • hücrelerde şuur olmadağına göre demekki bir şuur sahibi var.tüm bu mucizeleri de O yapıyor.

 • &#39;&#39;Mucizeler&#39;&#39;e inanmak YARATICI GUÇ&#39;ÜN BİLGİSİNİ inkar etmektir. Çağlar boyunca bilimsel verilerden yoksun olan toplumların DOĞAYI YORUMLAYIŞ KAPİSTESİ &#39;&#39;Mucize&#39;&#39;den öteye geçmemiştir.<br />&#39;&#39;Mucize&#39;&#39; kavramı batıldır. Bu kavrama saplanıp kalan toplumlar içinde bulunduğumuz çağ da bile &#39;&#39;KABE&#39;YE MELEK İNDİ&#39;&#39; vb. safsatalara

 • Kapasitem oranında yorumlara cevap vermek istiyorum.<br />Allah, sembolik ifadeleri tüm çağlardaki insanlara hitaben Kur&#39;an&#39;da kullanmıştır.<br />SEMBOLLER BİR İLETİŞİM DİLİDİR.<br />İnsanlık Akıl ve Bilim&#39;e ulaştıkça gelcekte de her çağda Kur&#39;an&#39;ı anlaycaktır.<br />***<br />Dağlar(yerkabuğu) elbettde hareket ediyor.<br />Bu bir masal değildir, bilimsel olarak ispatlanmış bir

 • Allah Ihsan Beyden razi olsun. Sizi her dinleyisimde benim Miracim oluyor, Kur`an kalbime indikce iniyor. Perdeler (hurafeler) kalktikca ruhum hafifliyor, imanim aklimin ve Allah`in melekelerinin rehberliginde aydinlaniyor. Ruhunu, kalbini ve aklini ozgurlestirmeden, bastan tarafli sekilde dine yaklasanlar kurtulusa erisemezler. Allah herkese Kur`ani anlayabilecek ilmi seviyeye erismeyi, Allah`in

 • Kur’ân’da anlatılan «kıssa»lar mucize veya masalsa zaten kimseye bir faydası dokunmaz. Ama dediğiniz şekilde bunlar hadiseleri dengi dengine aktaran kıssalarsa ve olağanüstülük yaftası sonradan yapıştırılmışsa bu bir akıl tutulmasıdır. Ruhban bu sayede oluşmakta; barış dini bu yüzden zorlaşmaktadır.

  R. İhsan Be y, çalışmalarınızı gönülden destekliyorum. Din gerçekten, mantıktan veya doğanın normlarından ayrı düşünülemez.

 • meal…evet tek basına yeterlı mı bunun ornegını goruyoruz !.bu nasıl bır mantık ki 1430 senede her asırda 400 bınden fazla tefsırde gecen ve sımdıye kadar mılyonlarca muctehıd ımam ve ılım adamının kabul ettıgı bu mucızelerın hükümlerını sırf akla yaklastırmak ıcın ve mucızenın akıldısı bır sey oldugunu bılmemecesıne soyleyebılıyorsunuz ?bu hıc akıl karı degıl el ınsaf !bosuna denılmemıs ahırzamanda alımlerın cogu yanlıs yolda olacaklar ve mılletı kandıracaklar !cok elıacıksınız bakın ısraf olur dıye yarın sıze sormasınalr! meal yetmez o sadece tercume .eger yetseydı her arapca bılen kuran alımı olurdu ve bugun arap dunyası bu duruma dusmezdı tefsır okuyun bıraz da ufkunuz ıhsanlassın ! hesap var yarın !

 • Siz kafanıza göre yorum yapmışsınız. Ama Allah size göre ayet indirmemiş ahmaklar ordusu ihsan eliaçık . Rabbim gerçekleri bize gösterdi o ne isterse o olur. Siz iman edemiyorsanız bu sizin sorununuz. Allah U Teala ol der ve olur. Kun Fe yekün anlamak isteyene ibret çok anlamak istemeyene de yok. ayetlerin hepsi açık küfre giren girene . Siz Allahtan daha mı iyi biliyorsunuz oturup siz yazsaydınız kuranı kerimi . Rabbimiz boşuna indirmiş baksanıza siz daha iyisini yazdınız (!)

 • Yorumlara bakiyorum da cinlere, ucan halilara, karincalarla konusan Krallara ( Suleyman ), cadilara, buyucuere, tuza donusen insanlara inanmak doga kanunlarina inanmaktan cok daha kolay geliyor insanlara. Siz ne soylerseniz soyleyin sonuc degismez. Dinlerin baslangici zaten olumsuzluk arayan Gilgamis’a dayaniyor. Olumsuzluk, sonsuz hayat vadedilen bir insana siz ne vadedebilirsiniz ki! Kitapta tanrinin insani duygulari oldugu, sinirlendigi ya da dusmanlari oldugu yaziyormus onlarin icin hic bir onemi yok. Kendi yarattigi insanlara dusman olup onlara lanetler beddualar yagdiran tanri nasil affedici olabiliyor ben anlamiyorum. Nasil olsa huriler gelecek ya cennete. Cennet vaadi olmasa zaten bir tanesi yuzune bakmaz bu kitabin.

 • Kıssaları Tarih, arkeoloji ve dil bilimleri açısından ele alıp aydınlatmak; tam da Yüce Allah C.C ‘ ün akletmeye mantığa ve düşünmeye sevk eden yüzlerce ayetinin emrini yerine getirmektir diye düşünüyorum. Güzel makul ve mantıklı bir çalışma olmuş. Tebrik ederim İhsan Eliaçık. ?

Takip edin

Konular